Home Brand Management

Ad libitum viết tắt Ad Lib

346

Ad libitum viết tắt Ad Lib: Quảng Cáo Tức Hứng, không dựa trên đối thoại hay bài bản định trước Ad libitum là một từ tiếng Latin có nghĩa là “tuỳ thích”