Access Control Server (viết tắt ACS) Máy chủ của ngân hàng phát hành dùng để xác thực chủ thẻ. Đa số các dịch vụ xác thực bằng một cửa số nêu ra câu hỏi bí mật, số PIN hoặc các thông tin khác mà chủ thẻ đăng ký với ngân hàng phát hành.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.